केन्द्र के समन्वयक एवं सदस्यगण
समन्वयक चतुष्टय
प्रो रुचि बाजपेई
आचार्य,
मानविकी विद्याशाखा
डॉ. मीरा पाल
सह-आचार्य,
स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा
डॉ. साधना श्रीवास्तव
सहायक आचार्य,
मानविकी विद्याशाखा
कार्यकारी समिति
डॉ. अतुल कुमार मिश्रा सदस्य
सहायक आचार्य, मानविकी विद्याशाखा
डॉ. शिवेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य
सहायक आचार्य, मानविकी विद्याशाखा
श्री राजेश कुमार गौतम सदस्य
सहायक आचार्य, मानविकी विद्याशाखा
दीप्ति श्रीवास्तव सदस्य
सहायक आचार्य, स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा